Welcome to Yixing Sea Fountain Equipment Co., Ltd.

Kokand music dancing fountain

Views: 31     Author: Site Editor     Publish Time: 2015-05-11      Origin: Site

Kokand music dancing fountain

Project name
Kokand  music dancing fountain
Country
Uzbekistan
City
K okand
Finish Time :2011-8

Description:
12M multimedia  musical  control  system
Dimension
diameter 12m
Project cost:

Remark :  CAST IRON  pumps 
dancing fountain seafountain (49).jpg

'ADD:zhou nan Road, Heqiao Town, Yixing city, Wuxi, Jiangsu province, China (Mainland)
Partners:Made-in-China.com